Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/103
Title: Approach to the assessment irregularity and cyclic dynamics of territorial development
Other Titles: Підхід до оцінки циклічної динаміки територіального розвитку
Подход к оценке циклической динамики территориального развития
Authors: Klebanova, Tamar
Guryanova, Lidiya
Daradkeh, Yousef
Kavun, Sergii
Keywords: Region
Socio-economic development
Irregularity
Structural disproportions
Management
Scenario simulation
Approximation and econometric methods
Regional policy
Balancing
Fractal mathematics and catastrophe theory methods
регіон
соціально-економічний розвиток
нерівномірність
структурні диспропорції
менеджмент
сценарій моделювання
наближення і економетричні методи
регіональна політика
балансування
фрактальна математика і методи теорії катастроф
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, Yousef Daradkeh, Sergii Kavun (2013). Approach to the Assessment Irregularity and Cyclic Dynamics of Territorial Development, Asian Economic and Financial Review, Vol. 3, No. 12, pp. 1620-1641.
Abstract: Purpose – The main purpose of this study is a modelling of assessment processes for irregularity and cyclical of dynamic regions development, which used to reduce inter-regional contrasts, disruptions and variations in a socio-economic development on base an effective regional financial policy. Design/methodology/approach – The conceptual provisions and model basis of an estimate of irregular and cyclic dynamics of the socio-economic development of any regions, which are functioning in some conditions of a high level of an uncertainty the external environment. At the same time, this external environment has a significant influence to increase of risks and losses in design making. Findings – The model basis presents as a complex of some interconnected modules: the module for estimate and analysis of the irregularity of the socio-economic development any regions; the module to form some management scenarios of the socio-economic development any regions. Targeted direction of the first module is an estimate of an interregional socio-economic differentiation, a detection of some disproportions in the regions development. Description of the second module is a forming of any management scenarios of the socio-economic development any regions which to direct to decrease of a level of the interregional differentiation while ensuring of a sustainable economic growth. Originality/value – Was formed the models complex of a differentiation of the develop regions which can provide a possibility for estimation of some sustainability for the cluster formations regions by a level of the socio-economic development and to make an analysis of their structural dynamics. Also was been developed a complex of a methodical ensuring for a system forecasting of cyclical dynamic of an economic territories growth. The main blocks of this complex are the forecasting of macroeconomic indicators considering some indicators of the cyclical development; a detection and analysis of any cyclical fluctuations indicators of the region development; a forecasting of some crisis and catastrophes in the socio-economic region development. Was been developed the model of an alignment of the socio-economic disproportions on the interregional level on base the fiscal or tax-budget state policy. For forecasting of some consequences change of fiscal policy can be used some scenario approach which realization is doing on base an imitation simulation.
Основною метою даного дослідження є виконання моделювання процесів оцінки нерегулярності й циклічного розвитку динамічних регіонів, яке використовується для зниження міжрегіональних контрастів, порушень змін у соціально-економічному розвитку з використанням ефективної регіональної фінансової політики . Описуються концептуальні положення та модель оцінки нерегулярної та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку будь-яких регіонів, які функціонують в умовах високого рівня невизначеності зовнішнього середовища. Водночас, це зовнішнє середовище робить істотний вплив для збільшення ризиків і втрат в конструкції рішень . Базис моделей представлений як комплекс деяких взаємопов'язаних модулів: модуль оцінки та аналізу нерівномірності соціально-економічного розвитку усіх регіонів , модуль формування деяких сценаріїв управління соціально-економічного розвитку всіх регіонів. Цільовими напрямками першого модуля є оцінка міжрегіональної соціально-економічної диференціації, виявлення диспропорцій у розвитку регіонів. Опис другого модуля покриває формування будь-яких сценаріїв управління соціально-економічного розвитку регіонів, які спрямовані до зниження рівня міжрегіональної диференціації, в той час як забезпечується стійке економічне зростання. Був сформований комплекс моделей диференціації розвитку регіонів, які можуть забезпечити можливість оцінки стійкості регіонів кластера утворень за рівнем соціально-економічного розвитку та виконати аналіз їх структурної динаміки. Також був розроблений комплекс методичного забезпечення системи прогнозування циклічної динаміки зростання економічних територій. Основними блоками цього комплексу є: прогнозування макроекономічних показників з урахуванням показників циклічного розвитку; виявлення та аналіз будь-яких циклічних коливань показників розвитку регіонів; прогнозування криз і катастроф в соціально-економічному розвитку області. Була розроблена модель соціально-економічних диспропорцій на міжрегіональному рівні для без бюджетної та податково-бюджетної політики держави. Для прогнозування деяких наслідків зміни фіскальної політики можна використовувати сценарний підхід, реалізація якого здійснюється на базі імітаційного моделювання.
Основной целью данного исследования является выполнение моделирования процессов оценки нерегулярности и циклического развития динамичных регионов, которое используется для снижения межрегиональных контрастов, нарушений изменений в социально-экономическом развитии с использованием эффективной региональной финансовой политики. Описываются концептуальные положения и модель оценки нерегулярной и циклической динамики социально-экономического развития любых регионов, которые функционируют в условиях высокого уровня неопределенности внешней среды. В то же время, это внешняя среда оказывает существенное влияние для увеличения рисков и потерь в конструкции решений. Базис моделей представлен как комплекс некоторых взаимосвязанных модулей: модуль оценки и анализа неравномерности социально-экономического развития всех регионов, модуль формирования некоторых сценариев управления социально-экономического развития всех регионов. Целевыми направлениями первого модуля являются оценка межрегиональной социально-экономической дифференциации, обнаружение диспропорций в развитии регионов. Описание второго модуля покрывает формирование любых сценариев управления социально-экономического развития регионов, которые направлены к снижению уровня межрегиональной дифференциации, в то время как обеспечивается устойчивый экономический роста. Был сформирован комплекс моделей дифференциации развития регионов, которые могут обеспечить возможность оценки устойчивости регионов кластера образований по уровню социально-экономического развития и выполнить анализ их структурной динамики. Также был разработан комплекс методического обеспечения системы прогнозирования циклической динамики роста экономических территорий. Основными блоками этого комплекса являются: прогнозирование макроэкономических показателей с учетом показателей циклического развития; выявление и анализ любых циклических колебаний показателей развития регионов; прогнозирование кризисов и катастроф в социально-экономическом развитии области. Была разработана модель социально-экономических диспропорций на межрегиональном уровне для без бюджетной и налогово-бюджетной политики государства. Для прогнозирования некоторых следствий изменения фискальной политики можно использовать сценарный подход, реализация которого осуществляется на базе имитационного моделирования.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/103
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aefr.pdf725.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.