Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1332
Title: Analysis of difficulties of regional development in social crisis in Ukraine
Other Titles: Аналіз відмінностей регіонального розвитку в умовах соціальної кризи в Україні
Анализ отличий регионального развития в условиях социального кризиса в Украине
Authors: Bril, Mykhailo
Бріль, Михайло Сергійович
Бриль, Михаил Сергеевич
Pyvavar, Iryna
Пивавар, Ірина Володимирівна
Пивавар, Ирина Владимировна
Morozova, Nadiia
Морозова, Надія Леонідівна
Морозова, Надежда Леонидовна
Miroshnyk, Oleksii
Мірошник, Олексій Юрійович
Мирошник, Алексей Юрьевич
Keywords: regional development
assessment of the level of the social crisis
methods of expert evaluation
factor analysis
cluster analysis
programs of socio-economic development of the regions
регіональний розвиток
оцінка рівня соціальної кризи
методи експертного оцінювання
факторний аналіз
кластерний аналіз
програми соціально-економічного розвитку регіонів
региональное развитие
оценка уровня социального кризиса
методы экспертной оценки
факторный анализ
кластерный анализ
программы социально-экономического развития регионов
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Analysis of difficulties of regional development in social crisis in Ukraine / M. S. Bril, I. V. Pivavar, N. L. Morozova, O. Yu. Miroshnik // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 1, № 24. – С. 321-329. DOI 10.18371/fcaptp.v1i24.128470
Abstract: The article proposes an approach to assessing the level of the social crisis in Ukraine, based on the use of expert assessment, factor analysis and cluster analysis. The authors identify the factors that most influence the crisis processes in Ukrainian society, namely: living standards, unemployment, the ecological situation in Ukraine, political instability, corrupt authorities, social security and economic situation. For the analysis of the social crisis in the regions expert data and statistical data were used which allowed to identify a more adequate and realistic state of affairs. On the basis of the factors that form the social crisis in the regions, the classification of regions of Ukraine of the group with high, medium and low level of social crisis has been carried out. This analysis will allow to affect the state of development of social processes in the regions with the implementation of programs of socio–economic development. У статті запропоновано підхід до оцінки рівня соціальної кризи в Україні, що базується на використанні методів експертного оцінювання, факторного та кластерного аналізу. Авторами виявлено фактори, що найбільше впливають на кризові процеси в українському суспільстві, а саме: рівень життя, рівень безробіття, екологічна ситуація в Україні, політична нестабільність, корумпованість влади, соціальна безпека та матеріальне становище. Для аналізу соціальної кризи в регіонах було використано дані, отримані експертним шляхом, та статистичні дані, що дозволило визначити більш адекватну і реальну оцінку стану речей. На основі факторів, які формують соціальну кризу в регіонах, здійснено класифікацію регіонів України на групи з високим, середнім та низьким рівнем соціальної кризи. Здійснений аналіз дозволить враховувати стан розвитку соціальних процесів у регіонах при впровадженні програм соціально–економічного розвитку. В статье предложен подход к оценке уровня социального кризиса в Украине, основанный на использовании методов экспертной оценки, факторного и кластерного анализа. Авторами выявлены факторы, наиболее влияющие на кризисные процессы в украинском обществе, а именно: уровень жизни, уровень безработицы, экологическая ситуация в Украине, политическая нестабильность, коррумпированность власти, социальная безопасность и материальное положение. Для анализа социального кризиса в регионах были использованы данные, полученные экспертным путем, и статистические данные, что позволило определить более адекватную и реальную оценку состояния вещей. На основе факторов, формирующих социальный кризис в регионах, осуществлена классификация регионов Украины на группы с высоким, средним и низким уровнем социального кризиса. Проведенный анализ позволит учитывать состояние развития социальных процессов в регионах при внедрении программ социально–экономического развития.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1332
ISSN: 2310-8770
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analysis of difficulties.pdf929.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.