Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1794
Title: Тайм-менеджмент – як один із методів управління часом у банківській установі
Other Titles: Time management ‒ as one of the management methods in banking institutions
Тайм-менеджмент – как один из методов управления временем в банковских учреждениях
Authors: Ізюмцева, Наталія Володимирівна
Iziumtseva, Nataliia
Изюмцева, Наталья Владимировна
Чхеайло, Анна Андріївна
Chkheailo, Anna
Чхеайло, Анна Андреевна
Свергун, Олена Андріївна
Sverhun, Olena
Свергун, Елена Андреевна
Keywords: тайм-менеджмент
управління часом
менеджер
ефективність
банк
time management
manager
efficiency
bank
управление временем
эффективность
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Bibliographic description (Ukraine): Ізюмцева Н. В. Тайм-менеджмент – як один із методів управління часом у банківській установі / Н. В. Ізюмцева, А. А. Чхеайло, О. А. Свергун // Соціальна економіка. – 2018. – Вип. 56. – С. 130-136.
Abstract: Важливість дослідження науки управління часом, як ключового ціннику високого результату набуває всебільшої актуальності й займає одну з домінуючих позицій у сучасному світі трансформацій та нововведень. У статті досліджено поняття управління часом та визначено його значущість у сучасних методах організації праці. Також визначено,з яких елементів складається сучасна модель тайм-менеджменту. Задля цього проаналізовано існуючі методики визначення пріоритетів серед поточних завдань та планування робочого дня, такі як: «матриця Ейзенхауера» та «АВС-аналіз». Одним із основних завдань ефективного менеджменту є вміння чітко формулювати поточні та стратегічні цілі, визначені часом та можливостями. Керівник, котрий має навички управління таким ресурсом як час, може у майбутньому отримувати зі своєї роботи максимальну вигоду. На основі сучасних існуючих методів управління часом авторами було розроблено схему досягнення цілей. Цю схему доцільно впровадити у банківській установі, попередньо скоректувавши під особливості роботи будь-якого працівника в залежності від часу, який він витрачає на поточну роботу. За допомогою матриці робочого дня банківського працівника є можливим досягати поставлених керівництвом цілей та аналізувати, який вид діяльності більш прибутковий, а який потребує перегляду часових витрат. Матриця чітко описує проблеми правильного використання свого особистого часу, що завжди актуальна. Особливо це простежується у банках, де час – один із найважливіших та найдорожчих інструментів менеджера. Успіх й ефективність дій визначаються тим, наскільки якісно використовується час. Саме вивчення основних понять, ідей та правил тайм-менеджменту, обґрунтовує інтерес до даної області людських знань. Постановка ясних цілей, правильний вибір пріоритетів і планування свого часу – один з основних ключів більшої ефективності в роботі. The science of time-management is important element in the modern world of transformations and innovations. Time is a priority key of high result. The article includes definition of time-management and its role in the modern methods of work organization. In addition, the article tell us about elements the modern time-management model. There are methods for analyzing current tasks priorities and planning working day, such as: «Eisenhower’s matrix» and «ABC-analysis». The ability to control current and strategic goals, defined by the time, is one of the main objectives of effective management. A manager who has skills in managing such as resource as time receivesthe maximum benefit from his work in the future. Authors of the article made a scheme for achieving goals, based on current methods of time-management. This scheme is advisable to introduce in a banking institutions. The scheme can be adjusted for the particular work of any employee, depend of staff’s spending time for assignments.The matrix is an instrument to achieve the goals and analyses daily activity. It may help us to analyze which type of activity is more profitable and has insignificant costs of time.This matrix is always relevant and describes the problem of using personal time. Time is one of the most important and expensive manager’s tool, especially in banking institutions. Therefore, success and effectiveness of actions is a result a good using time.The basic concepts, ideas and rules of time-management is always relevant for studding. One of the main keys to greater efficiency our work time are setting goals, choosing the right priorities and planning daily working time. So, limited time resurges are problem in the modern world, but time-management is instrument for overcome the human’s problem of time. The article has all elements to improve manager’s skills. Важность исследования науки управления временем, как ключевой ценности высокого результата приобретает все большую актуальность и занимает одну из доминирующих позиций в современном мире трансформаций и нововведений. В статье исследовано понятие управления временем и определена его значимость в современных методах организации труда. Также определено, из каких элементов состоит современная модель тайм-менеджмента. Для этого проанализированы существующие методики определения приоритетов среди текущих задач и планирования рабочего дня, такие как: «матрица Эйзенхауэра» и «АВС-анализ». Одной из основных задач эффективного менеджмента является умение четко формулировать текущие и стратегические цели, определимые временем и возможностями. Руководитель, имеющий навыки управления таким ресурсом как время, может в будущем получать из своей работы максимальную выгоду. На основе современных существующих методов управления временем авторами была разработана схема достижения целей. Эту схему целесообразно внедрить в банковском учреждении,предварительно скорректировав под особенности работы любого работника в зависимости от времени, которое он тратит на текущую работу. С помощью матрицы рабочего дня банковского работника возможно достигать поставленных руководством целей и анализировать, какой вид деятельности более прибыльный, а который требует пересмотра временных затрат. Матрица четко описывает проблемы правильного использования своего личного времени и всегда актуальна. Особенно это прослеживается в банках, где время – один из важнейших и самых дорогих инструментов менеджера. Успех и эффективность действий определяются тем, насколько качественно используется время. Именно изучение основных понятий, идей и правил тайм-менеджмента, обосновывает интерес к данной области человеческих знаний. Постановка ясных целей, правильный выбор приоритетов и планирования своего времени – один из основных ключей большей эффективности в работе.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1794
ISSN: 2524-2547
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iziumtseva Time management ‒ as one.pdf382.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.