Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1853
Title: Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України
Other Titles: Innovative mechanisms of retail in the banking sector of Ukraine
Authors: Демченко, Андрій Михайлович
Demchenko, Andrii
Keywords: ритейл
банківський ритейл
інноваційні механізми банківського ритейлу
ризики банківського ритейлу
клієнтоорієнтований підхід
бізнес-модель
retail
retail banking
innovative retail banking mechanisms
retail banking risks
customer-oriented approach
business model
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Демченко А. М. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Демченко Андрій Михайлович. – Київ, 2019. – 240 с.
Abstract: У дисертації проведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення актуального наукового завдання, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних положень, удосконаленні науково-методичних підходів і розвитку практичних рекомендацій щодо функціонування інноваційних механізмів ритейлу в банківському секторі України. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності дефініцій «ритейл», «банківський ритейл», «інноваційний механізм банківського ритейлу» та обґрунтовано власні трактування даних понять, які ґрунтуються на специфічних підходах до організації інноваційної діяльності банку та передбачають врахування клієнтоорієнтованої політики надання банківських послуг. Обґрунтовано підходи до виділення видів інноваційних механізмів банківського ритейлу з урахуванням спектру інноваційних методів, принципів і функцій, застосовуваних в інноваційній політиці банку в процесі формування його бізнес-моделей і бізнес-процесів. Розвинуто класифікацію ризиків банківського ритейлу, виокремлено зовнішні і внутрішні чинники, що на них впливають. Уточнено сутність і структуру інноваційного механізму банківського ритейлу та систематизовано підходи до видокремлення його видів в контексті конкретизації цілей і завдань. Виокремлено ризики, які виникають при функціонуванні інноваційних механізмів ритейлу у банківському секторі,обґрунтувано їх класифікацію та шляхи мінімізації. Проаналізовано сучасний стан ринку банківських послуг і банківських інновацій в Україні, з’ясовано особливості розвитку банківського ритейлу та виявлено чинники, що його гальмують. Розвинуто методичні підходи до ідентифікації бізнес-моделей банків у контексті підвищення ефективності каналів продажу банківських продуктів. Удосконалено методичний підхід до виокремлення шести етапів функціонування клієнтоорієнтованого інноваційного механізму банківського ритейлу: 1) оцінювання загальної ситуації на ринку банківських послуг; 2) аналіз конкурентного середовища діяльності банку; 3) визначення споживчого попиту на банківські послуги; 4) дослідження окремих банківських послуг та їх аналогів; 5) моделювання банківських послуг; 6) оцінювання доцільності впровадження банківських послуг. Послідовна реалізація яких забезпечить досягнення максимальної відповідності між банківськими продуктами/послугами і способами їх реалізації в структурі споживчих переваг клієнтів. Обґрунтувано напрями розвитку інноваційних механізмів банківського ритейлу, які в теоретичному контексті передбачають розроблення теоретико- методологічних положень функціонування комплексної системи організації банківських продаж, а в практичному аспекті орієнтовані на підвищення якості обслуговування клієнтів-фізичних осіб; зменшення ризиків, пов’язаних із наданням роздрібних банківських послуг; підвищення результативності роботи банку з кожним клієнтом та рентабельності роздрібного напряму діяльності загалом. Удосконалено методичні підходи до ідентифікації бізнес-моделей банків. За допомогою методології кластеризації визначено шість бізнес-моделей вітчизняної банківської системи: бізнес-модель комерційних банків «Домогосподарства-корпорації», роздрібна бізнес-модель комерційних банків, універсальна бізнес-модель комерційних банків, корпоративна бізнес-модель комерційних банків, інвестиційна бізнес-модель комерційних банків, невизначена бізнес-модель комерційних банків. Застосування самоорганізаційної карти Кохонена та оцінки отриманих бізнес-моделей для побудови карти ризиків дозволило розробити рекомендації щодо підвищення ефективності каналів продажу банківських продуктів/послуг. Удосконалено підходи до виокремлення інноваційного механізму банківського ритейлу, які ґрунтуються на групуванні спектру інноваційних методів, принципів і функцій, задіяних в інноваційній політиці банку в процесі формування його бізнес-моделей і бізнес-процесів і передбачають виділення трьох видів механізмів: 1) орієнтованого на створення ефективної системи продажу банківського продукту; 2) націленого на створення максимальної споживчої цінності для клієнта; 3) націленого на створення системи взаємодії банку з клієнтами; такий підхід сприятиме розвитку сучасного етапу теорії банківництва; Розвинуто методичний підхід до розрахунку продуктивності банку за рахунок зростання частки ритейл-продажів на основі розрахунку відношення індексу обсягу наданих банківських послуг до індексу відповідних трудовитрат, реалізація якого сприятиме підвищенню ефективності функціонування інноваційних механізмів банківського ритейлу. Виявлено, що недосконале законодавство, недостатність власних коштів та відсутність інвесторів, ризикованість і незахищеність операцій із вкладення коштів в інноваційні проекти, застаріле обладнання, дефіцит кваліфікованих працівників, слабка активність спеціалістів, відсутність попиту на інновації, недостатнє використання маркетингових досліджень і інструментів є чинниками, які гальмують розвиток інноваційних механізмів банківського ритейлу. Обґрунтовано напрями вдосконалення інструментів інноваційного механізму банківського ритейлу, якими у роботі визначено підвищення якості обслуговування клієнтів-фізичних осіб; зменшення ризиків, пов’язаних із наданням роздрібних банківських послуг; підвищення результативності роботи банку з кожним клієнтом та рентабельності роздрібного напряму діяльності загалом. Проаналізовано особливості функціонування інноваційних механізмів банківського ритейлу за кордоном та розроблено пропозиції щодо можливостей їх застосування в Україні. The theoretical generalization and the actual scientific problem solution is proposed, which deals with deepening of theoretical and methodological positions, improvement of scientific and methodical approaches and development of practical recommendations concerning the functioning of innovative retail mechanisms in the banking sector of Ukraine. The scientific approaches to the definition of “retail”, “banking retail”, “the innovative mechanism of banking retail” are analyzed, and own interpretations of these concepts are grounded, which are based on specific approaches to the organization of bank innovation activity and take into account the customer-oriented policy of providing banking services. The approaches to the division ofinnovativebanking retail mechanismstypes are substantiated, taking into account the range of innovative methods, principles and functions used in the bank's innovation policy in the process of forming its business models and business processes. The classification of banking retail risks is developed, external and internal factors influencing them are distinguished. The essence and structure of the innovative banking retail mechanism is specified and approaches to the distinguishing of its types in the context of specifying goals and objectives are systematized. Risks arising from the operation of innovative retail mechanisms in the banking sector are identified, their classification and ways of minimization are substantiated. The current state of the banking services and banking innovations market in Ukraine is analyzed, peculiarities of the banking retail developmentand factors that inhibit it are revealed. Methodical approaches to identifying business models of banks in the context of increasing the efficiency of banking products sales channels are developed. The peculiarities of innovative retail banking mechanisms functioning abroad are analyzed and proposals on the possibilities of their application in Ukraine are developed. The methodical approach to distinguishing six stages of the client-oriented innovativebanking retail mechanism functioning is improved: 1) assessment of the general situation on the banking services market; 2) analysis of the bank competitive environment; 3) determination of consumer demand for banking services; 4) research of individual banking services and their analogues; 5) modeling of banking services; 6) assessment of the banking services introduction feasibility. The consistent implementation of these six stages will ensure achievement of the maximum correspondence between banking products / services and ways of their realization in the structure of clients’consumer preferences. The directions of the innovative retail banking mechanisms development are substantiated, which in the theoretical context allow to develop the theoretical and methodological provisions for the functioning of the bank sales integrated system, and in the practical aspect are oriented towards improving the quality of individualclients service; reducing risks associated with the retail banking services provision; improving the bank's performance with each client and profitability of the retail business in general. Methodological approaches to the identification of banks business models have been improved. With the help of the clustering methodology, six business models of the domestic banking system have been identified: the business model of commercial banks "Households-corporations", the retail business model of commercial banks, the universal business model of commercial banks, the corporate business model of commercial banks, the investment business model of commercial banks, the indefinite business model of commercial banks. The Kohonen self-organizing map application and the evaluation of received business models to build a risk map enabled us to develop recommendations for improving the efficiency of banking products / services sales channels. The approaches to distinguishing the innovation banking retail mechanism are envisaged, which are based on the grouping of theinnovative methods, principles and functions involved in the bank's innovation policy in the process of forming its business models and business processes, and allow for the three types of mechanisms allocation: 1) one type is oriented towards the creation of an efficient banking product sales system; 2) second type is aimed at creating the maximum consumer value for a client; 3) third type is aimed at creating a system for interaction between the bank and clients; such an approach will contribute to the development of a modern banking theory stage. The methodical approach to calculating the bank's productivity by increasing the share of retail sales is developed by calculating the ratio of the provided banking services volume index to the corresponding labor costsindex, the implementation of which will contribute to improving the innovative banking retailmechanisms efficiency. It was found that imperfect legislation, lack of own funds and lack of investors, riskiness and insecurity of investment operations in innovative projects investments, outdated equipment, shortage of skilled workers, weak activity of specialists, lack of demand for innovations, insufficient use of marketing research and tools, are factors that hamper the development of innovative banking retail mechanisms. The directions for improving the innovative banking retailmechanismtools are substantiated, such as: improvement of the individual clientsservicequality; reducing risks associated with the retail banking servicesprovision; improving the bank's performance with each client and the retail business profitability in general. The peculiarities of innovative retail banking mechanisms functioning abroad are analyzed and proposals on the possibilities of their application in Ukraine are developed.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1853
Appears in Collections:дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
demchenko_innovative_mechanisms_DIS.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.