Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1854
Title: Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України
Other Titles: Efficiency of lending and investment bankingof banks in conditions of instability of Ukrainian banking system
Authors: Шльончак, Василь Васильович
Shlonchak, Vasyl
Keywords: ефективність
кредитно-інвестиційна діяльність
фактор нестабільності
ризик
еластичність попиту
цінова рівновага
циклічність
efficiency
lending and investment banking
instability factor
risk
demand elasticity
investment portfolio
price balance
cyclicality
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Шльончак В. В. Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шльончак Василь Васильович. – Київ, 2018. – 255 с.
Abstract: У дисертації проведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення актуального наукового завдання, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних засад, розвитку методичних підходів та розробленні практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності кредитно- інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності функціонування банківської системи. В дисертаційному дослідженні проаналізовано наукові підходи до визначення сутності дефініції «ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банку» та обгрунтовано власне трактування даного поняття. Вказано перелік відмінностей між кредитно-інвестиційною діяльністю та сукупністю кредитної та інвестиційної діяльності. Розроблено систему класифікації типів ефективності кредитно-інвестиційної діяльності відповідно до основних ознак, які враховують здатність до реплікації, мінливість, еластичність та інші ознаки. Доведено, що пріоритети інвестиційної діяльності мають базуватися на очікуваних показниках дохідності транзакцій в порівнянні із здійсненням кредитної діяльності. Обгрунтовано, що основи КІД закладаються під час формування ресурсного портфеля банків, що впливає на визначення мінімально допустимого рівня дохідності та базового рівня ризику активу. В процесі аналізу напрацювань вчених в галузі ризикології банківської діяльності виокремлено види ризиків, які супроводжують процес кредитно-інвестиційної діяльності банків. Обгрунтовано взаємозв’язок між рівнем ефективності кредитно-інвестиційної діяльності та рівнем прийнятого ризику. Визначено перелік факторів невизначеності, які мають вплив на кредитно-інвестиційну діяльність банку та їх зв’язок із фактором нестабільності. Виявлено, що фактор нестабільності виникає за дотримання умов одночасного впливу сукупності факторів, що призводять до невизначеності діяльності. В дослідженні вказано на дотримання цих умов та виникнення фактора нестабільності в кредитно-інвестиційній діяльності банків. Мінливість економічної ситуації на ринку в сукупності з іншими факторами невизначеності є фактором нестабільності, який може призвести до виникнення відхилень очікуваного доходу з позитивними та негативними наслідками. Нестабільність ринкових умов, яка призводить до виникнення збитків, є фактором ескалації ризику. Ризиком КІД є величина відхилення обсягу грошових потоків від очікуваного, що зумовлює виникнення збитків та додаткових втрат, пов’язаних з адаптацією діяльності банку до нових ринкових умов. Волатильність значень фінансових показників, зумовлених фактором нестабільності діяльності банку, вимірюється за допомогою показника стандартного відхилення. Найбільш значущими групами ризиків, на які наражаються банки під час КІД, є група фінансових ризиків, портфельного ризику та група ризиків управління. Імплементація економіко-математичних підходів до аналізу дозволяє ідентифікувати фактори, які зумовили зниження ефективності діяльності та розробити кількісні рекомендації стосовно регулювання ключових параметрів КІД банку. Застосування методології, заснованої на використані методу інтегральної оцінки, який передбачає здійснення аналізу на основі вибірки банків, що дозволяє оцінити ефективність КІД всієї сукупності банків, дозволяє отримати потрібні дані шляхом налаштування інструменту аналізу до власних потреб. Однією з головних переваг методології є орієнтація на аналіз та коригування діяльності в коротко- та довгостроковій перспективах. Можливість введення показників банку-еталону дозволяє провести аналіз із об’єктивним врахуванням впливу зовнішньоекономічного середовища на зміни показників ефективності КІД банків. Переваги методу дозволяють оцінити сукупність факторів, які впливають на ефективність КІД в умовах нестабільності банківської системи. В другому розділі дослідження проведено оцінку ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності з використанням авторського комплексного підходу. З метою об’єктивного аналізу сформовано вибірку представників різних банківських груп на основі рівня впливу на діяльність банківської системи та показників ефективності діяльності. Запропоновано удосконалену систему показників оцінки ефективності кредитно- інвестиційної діяльності як основу для застосування методу інтегральної оцінки. В межах підходу розроблено власні коефіцієнти, які характеризують різні аспекти ефективності кредитно-інвестиційної діяльності та характеризують вплив фактора нестабільності. На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено основні фактори впливу на обсяги кредитно-інвестиційного портфеля. З метою оцінки ризику кредитно-інвестиційної діяльності розроблено підхід динамічного аналізу ризику кредитно-інвестиційної діяльності банків із врахуванням переваг методу нормативно-індексної оцінки. Розроблений метод динамічного аналізу ризику базується на використанні показників оцінки ризикованості КІД банків та розрахунку динамічного покрокового ефекту і дозволяє враховувати недоліки застосування методу динамічного нормативу, заснованого на використанні темпу приросту для вимірювання відхилень. Розрахований ефект дозволяє чітко виміряти величину зміни ризику кредитно-інвестиційної діяльності банку, провести її порівняння в різні періоди та здійснити ґрунтовний аналіз ефективності та ризикованості КІД банків України. Застосування методу інтегральної оцінки в поєднанні з методом динамічного аналізу ризику сприяло здійсненню об’єктивної оцінки рівня ефективності та ризику КІД українських банків та наданню рекомендацій з вищим ступенем об’єктивності. В третьому розділі проаналізовано вплив, який має зміна основних характеристик кредитно-інвестиційних активів на показники оцінки ефективності КІД банків. Виявлено, що метод пролонгації терміну кредитного договору дозволяє знизити волатильність грошового потоку, спрямованого позичальником на погашення основної суми боргу. Врахування середньої величини грошового потоку під час визначення терміну пролонгації, сприяє зниженню боргового навантаження на позичальника та створює оптимальні умови кредитування. Застосування методу на практиці дозволило знизити волатильність грошового потоку з 29.75% до 22.9%. Зниження ризику кредитного активу та отримання додаткового відсоткового доходу сприяло підвищенню показника ефективності кредитної діяльності з 9.10% до 18.1%. В ході емпіричного дослідження доведено, що застосування методу включення менш ризикових активів сприяє підвищенню ефективності КІД банку. Ключовими показниками, які мають значення при виборі активу є рівень дохідності, ризику та коефіцієнт кореляції між кредитно-інвестиційними активами включеними до складу КІП. Вплив показника кореляції на величину зниження портфельного ризику є значно слабшим в порівнянні із ефектом, який має актив з нижчим ступенем ризику, по відношенню до портфельних активів. Виявлено, що зниження рівня кореляції між активами має сталий ефект, в той час як зниження ризику інвестиційного активу генерувало зростаючий ефект. За умови максимального скорочення коефіцієнта кореляції на 90%, ефект від зниження ризику інвестиційного активу перевищив ефект від зниження кореляції в 2.5 рази. Доведено, що орієнтація на значення показників ризику активів під час зміни структури КІП має бути домінантним фактором, в той час як аналіз коефіцієнта кореляції між активами повинно мати другорядне значення. Доведено, що застосування методів продажу високоризикових активів та виконання операції заміщення має на меті зниження ризику КІП. Виявлено, що ефект мінімізації ризику досягається шляхом виключення активів з високим рівнем волатильності доходу. Застосування методу є рекомендованим для банків із значним обсягом КІП, які можуть дозволити скоротити дохідність портфеля без значного зниження загального обсягу доходу від КІД. В ході емпіричного дослідження доведено, що застосування методу заміщення є більш прийнятним 6 для банків з середнім та низьким обсягом кредитно-інвестиційного портфеля, що дозволяє їм генерувати дохід без втрати внаслідок виконання операцій заміщення. В межах третього розділу розроблено підхід формування ефективного портфеля цінних паперів. Підхід дозволяє здійснити коригування структури портфеля відповідно до змін на інвестиційному ринку з метою отримання максимально можливого рівня ефективності інвестиційної діяльності з врахуванням показників ресурсної бази банку та можливості формування резервів під втрати від активних операцій. В ході емпіричного дослідження доведено, що найвищий рівень ефективності інвестиційної діяльності досягається за умови циклічного формування портфеля. Поділ діяльності банку на цикли дозволив виокремити вплив факторів невизначеності, що в сукупності призвели до впливу фактора нестабільності. На основі економіко-математичного моделювання розроблено підхід до оптимального формування інвестиційного портфеля, який передбачає циклічний попит банку та враховує реакцію інших учасників ринку. Розроблена модель дозволяє виявити оптимальний обсяг цінних паперів, які банк має придбати протягом визначеного періоду часу, що дозволяє отримати максимальний рівень ефективності КІД. We made theoretical generalization in PhD thesis and proposed solution for scientific problem having significant importance. It is related to deepening of theoretical and methodological principles and development of methodological approaches as well as finding practical solutions to allow for improvement of efficiency of lending and investment banking (abbreviation LIB) in conditions of banking system instability. We analyzed scientific approaches to determination of definition “efficiency of lending and investment banking” and substantiated the proper interpretation of this concept taking into account key aspects of this process. Key differences between lending and investment banking as well as complex lending and investment banking activities have been identified. Classification system of types of lending and investment banking activities has been developed based on key features that reflect ability to replication, variability, elasticity and other features. It has been proved that priorities of investment banking should be based on forecasted profitability ratio for transactions to be done in comparison to profitability of lending. It has been substantiated that fundamentals of LIB are formed at the beginning of the bank’s resource portfolio formation determining the minimum allowable rate of profitability and the basic level of risk of an asset. Having analyzed fundamentals of riskiness of banking, risks accompanying LIB process have been identified.The relationship between LIB efficiency rate and risk tolerance rate has been explained. Set of uncertainty factors influencing LIB and their relationship with uncertainty factor have been determined. It has been defined that uncertainty factor arises when condition of complex impact of set of factors leading to uncertainty in activity is hold. It has been stated that those conditions are hold leading to occurrence of uncertainty in LIB. It has been defined that uncertainty of activity of particular bank should impact activity of another one that results in increasing of uncertainty of the market as a whole. As a result the improved determination of the concept of banking system uncertainty has been developed. It is considered as a mutually dependent banking system’s participants’ activity under conditions of uncertainty influencing the overall system’s state by additive impact of various uncertainty factors caused by participants of the system. It is stated that variability of economic market situation in conjuction with set of other uncertainty factors considered to be the instability factor leading to deviations of expected income amount that could have positive or negative total impact. Market instability leading to losses considered to be risk escalation factor. The risk of LIB is determined as deviation of cash flow in comparison to expected one, that leads to losses and bearing additional expenses related to adaptation of the bank to new market conditions. Volatility of financial indicators’ values caused by impact of banking in under conditions of instability is measured by using standard deviation ratio. It has been defined, that the most significant risk groups facing banks during lending and investment banking are financial risks group, portfolio risk and management risk groups. It has been proved that appliances of economic and mathematical approaches allows to identify factors having lead to decrease of LIB efficiency. It also allows to develop quantitative recommendations for regulating key parameters of LIB.The most applicable analysis method has been identified that allows for taking into consideration complex impact of uncertainty factors with the purpose of assessment of instability factor impact on LIB efficiency rate. Application of methodology based on integral assessment calculations allows for obtaining relevant data by customizing analytical tools to analysis purposes. One of the major advantages of the methodology is ability to adjust activity in short and long term periods. Ability to get comparative data by using benchmark indicators allows for accurate analysis by taking into consideration impact that external economic environment has on LIB efficiency ratio for banks selected for investigation. Advantages that method has obtained allow for estimation of set of factors influencing LIB efficiency under conditions of banking system instability. It has been proved that Integral assessment method is applicable for analysis based on banks’ sample results that aloows to evaluate LIB efficiency ratio for entire population of banks. In the second chapter of thesis the assessment of lending and investment banking in conditions of instability has been made by applying author developed complex approach.To get higher accuracy data the banks’ sample has been prepared based on their efficiency ratios and impact rates that banks have on banking system. As a basis for Integral assessment method application the system of improved ratios 9 for LIB efficiency measurement has been developed. Within approach author developed ratios that evaluate impact of instability factor. By applying correlationregression analysis the main factors having impact on volume of loan and investment portfolio have been identified.The recommendations regarding improvement of LIB efficiency have been proposed. To evaluate risks of lending and investment banking the approach of dynamic risk analysis of LIB has been developed taking into consideration advantages of method of regulatory index assessment. Method of dynamic risk analysis allows to account drawbacks of dynamic normative method application based on calculation of deviation growth rate. It also involves calculations of LIB riskiness indicators as well as calculation of dynamic step-by-step effect. Calculated effect allows for accurate measurement of change of LIB riskiness rate as well as its comparison within periods of investigation. Application of Integral assessment method in conjuction with dynamic analysis method allowed for accurate analysis of efficiency and riskiness of LIB of Ukrainian banks as well as it supplemented providing recommendations with higher degree of objectivity. The great attention has been dedicated to impact that change of the main characteristics of loan and investments assets has on the final assessment of banks’ LIB efficiency has been analyzed in the third chapter. It has been identified that application of the loan prolongation method allows for decline in volatility of cash flow that borrower generate to pay loan back. Taking into consideration the average amount of cash flow while determining prolongation period contributes to reduction of debt burden rate and facilitates development of optimal lending conditions. Application of the method allowed for decline in cash flow volatility rate from 29.75% down to 22.9%. Reduction of loan asset’s risk rate coupled with yielding additional interest income contributed to increase of LIB efficiency rate from 9.10% up to 18.1%. Results of empirical studies contain the evidence on the fact that method of low risk assets inclusion contributes to inctease of LIB efficiency rate of the banks.The main indicators to be considered while selecting the asset to be picked up are profitability rate, risk rate and correlation ratio between loan and investments assets already included into Loan and investment portfolio. The impact that correlation ratio has on the offsetting of portfolio risk is quite weaker when compared to effect arising while including low risk asset to the Loan and investment portfolio. It has been defined that decrease of assets’ correlation ratio has stable impact while decrese of investment asset’s risk rate results in constantly growing impact rate. Effect of reducing investment asset’s risk rate exceeded effect of correlation ratio reduction by 2.5 times when the maximum correlation rate decline was set to 90%. Not the assets’ correlation ratio should be put onto the first place for analysis but the asset risk rate has to be the only predominant factor to be considered while optimizing Loan and investment portfolio structure. It has been proved that application of high risk assets’ salling method and implementation of replacement transactions are aimed at decline of risk of Loan and investment portfolio. It was defined that effect of risk offsetting is achieved through exclusion of assets with high rate of yield’s volatility. The method is recommended to be incorporated by banks having high volume of LIP which can accept decline in portfolio profitability rate without significant loses of income from LIB activities. In the course of the empirical study it has been defined that application of replacement method is most preferable for banks having low and middle volume of LIP that allow them to yield income without losses as a result of replacement transactions executions. The approach of “efficient securities’ purchase” has been developed in the third chapter of the thesis. The approach allows for getting the maximum efficiency ratio of investment banking even at the stage of initial security portfolio formation. Besides, the approach is suitable for adjusting portfolio’s structure according to changes taking place on investment market to obtain maximum possible efficiency ratio of investing activity taking into consideration resource portfolio volume and amount of provisions for losses on securities transactions. During empirical investigation it has been proved that the highet efficiency ratio of investment banking is achieved inder conditions of cyclical portfolio formation. Dividing bank activity by cycles made it possible to isolate the influence of uncertainty factors that resulted in instability factor formation after being combined. It has been defined that steps the bank takes while operating onto the securities market stimulate price fluctuations, that has impact on LIB efficiency. Applying economic and mathematical modelling the approach to optimal investment portfolio formation has been developed. It is based on cyclical bank demand and evaluates impact that other market participants make. The instability factor’s impact is considered to be the complex impact that set of uncertainty factors makes on LIB efficiency. The model allows for identification of the optimal amount of securities that the bank should buy during certain time period that leads to obtaining maximum LIB efficiency ratio because of optimization of expected coupon payment amount and the asset’s price.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1854
Appears in Collections:дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shlonchak_efficiency_of_lending_DIS.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.