Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857
Title: Управління процесом монетизації економіки України в умовах фінансової нестабільності
Other Titles: Managing the process of monetization of the Ukrainian economy in conditions of financial instability
Authors: Льон, Ігор Михайлович
Lon, Ihor
Keywords: монетизація економіки
управління процесом монетизації
грошова маса
грошовий мультиплікатор
правило монетарної політики
проциклічне монетарне регулювання
фінансова нестабільність
економічне зростання
monetization of economy
monetization process management
money supply
money multiplier
monetary policy rule
pro-cyclical monetary regulation
monetary transmission mechanism
financial instability
economic growth
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Льон І. М. Управління процесом монетизації економіки України в умовах фінансової нестабільності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Льон Ігор Михайлович. – Київ, 2018. – 247 с.
Abstract: У дисертації на основі розвитку положень кількісної теорії грошей досліджено теоретичні та практичні аспекти управління процесом монетизації економіки України в умовах фінансової нестабільності. Визначено, що впродовж останніх років монетизація економіки України характеризується незбалансованістю динаміки і структури грошової маси та низькою ефективністю механізмів грошово-кредитного регулювання, що знайшло своє відображення у непропорційному зростанні грошової маси в порівнянні з динамікою ВВП. У роботі вдосконалено визначення поняття «монетизація економіки», яке запропоновано розглядати як складне економічне явище, пов’язане з постійним збалансуванням попиту та пропозиції грошей у національній економіці з метою забезпечення стійкого функціонування грошового ринку, платіжних систем, а також стабільності функціонування банківського сектору, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до управління монетизацією економіки. У ході дослідження набула подальшого розвитку класифікація форм і методів монетизації економіки за певними ознаками: реальна та номінальна монетизація, монетизація державного боргу, монетизація заощаджень населення, монетизація на основі валютного заміщення, які використовуються суб’єктами ринку з метою управління грошовим ринком і підтримання ліквідності банків, що дозволяє конкретизувати напрями управління монетизацією економіки. У роботі управління процесом монетизації економіки розглядається як сукупність пов’язаних між собою заходів спільного впливу центрального банку, кредитних установ та уряду з метою забезпечення збалансованого функціонування грошового ринку на основі ефективного використання методів та інструментів грошово-кредитної політики та забезпечення економіки необхідним обсягом грошових коштів на основі узгоджених дій уряду і НБУ у сфері монетарного регулювання економіки. Удосконалено визначення основних функцій, завдань, суб’єктів, об’єктів і принципів управління монетизацією економіки на основі розроблення структурно-логічної схеми, яка базується на врахуванні ролі та функцій регулятора грошового ринку і кредитних установ у процесі емісії грошей та в їх розподілі за каналами надходження в економіку. Доведено, що головними функціями управління монетизацією економіки в умовах фінансової нестабільності є забезпечення стійкого та ефективного функціонування грошового ринку з метою стимулювання економічного розвитку. Набула подальшого вдосконалення систематизація факторів і показників оцінки рівня монетизації залежно від зміни обсягів грошової бази, рівня інфляції, обсягу та динаміки наданих кредитів, залучених депозитів, реального та номінального ВВП, що дозволяє реалізувати комплексний підхід до управління процесом монетизації в умовах фінансової нестабільності та може бути використано з метою прогнозування окремих монетарних показників. Запропоновано розгорнуту систему показників монетизації, до якої включено: грошовий мультиплікатор, швидкість обігу грошей, норму накопичення в економіці, коефіцієнт ресурсної ваги, рівень «фінансової глибини», коефіцієнт мобілізації коштів банківською системою та інші. Визначено, що головними проблемами, які перешкоджають забезпеченню стійкого рівня монетизації економіки, є: недосконала грошово-кредитна політика НБУ; значна залежність грошового ринку від стану державних фінансів і постійного збільшення обсягів державних запозичень; домінування фіскальної політики над грошово-кредитною; посилення розриву між реальним і фінансовим секторами економіки; деформація механізмів фінансового посередництва; погіршення фінансового стану підприємств і зниження реальних доходів населення; зниження довіри до банків. Обґрунтовано, що основними напрямами розв’язання цих проблем є: суворе дотримання принципів реалізації монетарної політики, узгодження показників грошової бази й грошових агрегатів з темпами зростання ВВП, посилення механізмів підтримання стійкості грошового ринку, активізація дії каналів монетарного трансмісійного механізму, вдосконалення операційного дизайну монетарної політики, зниження рівня фіскального домінування. Визначено, що монетизація економіки відбувається нерівномірно і має циклічний характер, що зумовлено економічними циклами. На основі визначення критеріїв, виокремлення та характеристики циклів монетарного регулювання обґрунтовано науково-методичний підхід до управління монетизацією економіки на основі розроблення проциклічної грошово- кредитної політики, зміст якої полягає у цілеспрямованих змінах обсягів і структури грошової бази, монетарних агрегатів, офіційної облікової ставки, валютного курсу, депозитної політики кредитних установ і ґрунтується на вдосконаленні структури каналів емісії грошей, підвищенні ефективності дії каналів трансмісійного механізму та проведенні ефективної процентної й валютної політики у поєднанні зі збалансованою бюджетно-податковою та борговою політикою уряду на принципах домінування монетарної політики над фіскальною. Реалізація запропонованого підходу сприятиме підвищенню рівня збалансованості грошового ринку та може нівелювати негативний вплив кризових явищ на розвиток економіки. Обґрунтовано, що першочерговими заходами щодо активізації дії каналів монетарного трансмісійного механізму в управлінні монетизацією економіки в умовах фінансової нестабільності повинні бути: посилення макроекономічної стабільності; розроблення науково обґрунтованої стратегії монетарної політики; вдосконалення механізмів рефінансування банків на основі поліпшення операційної системи регулювання їхньої ліквідності; фінансове оздоровлення та підвищення стійкості банківської системи; зниження рівня фінансової доларизації економіки, вдосконалення механізмів функціонування міжбанківського кредитного ринку, а також вдосконалення комунікаційної стратегії центрального банку. Доведено, що використання інструментів грошово-кредитної політики з метою управління процесом монетизації економіки має ґрунтуватися на застосуванні певної сукупності правил і чіткому дотриманні операційних процедур. Поняття «правило монетарної політики» запропоновано розглядати як офіційно оформлену центральним банком систему розроблення та прийняття рішень у грошово-кредитній сфері, реалізація якої відбувається шляхом виконання систематичних, послідовних дій та гнучких процедур на основі використання сукупності монетарних методів та інструментів у відповідь на зміну основних макроекономічних показників з метою реалізації стратегії монетарної політики, що, на відміну від існуючих підходів, які ґрунтуються на визначенні монетарного правила як певного математичного алгоритму, дозволяє реалізувати комплексний підхід до управління процесом монетизації в умовах фінансової нестабільності, розширити інструментарій та підвищити ефективність реалізації монетарної політики. Набули подальшого розвитку науково-методичні положення щодо визначення опосередкованого впливу монетизації на економічне зростання на основі створення центральним банком певних монетарних передумов, головними серед яких є адекватна процентна політика, система антиінфляційних заходів на основі використання режиму таргетування інфляції та забезпечення стабільності функціонування банківської системи. На основі проведеного аналізу та врахування світового досвіду обґрунтовано, що в середньостроковій перспективі подальші дослідження та практичне використання монетарних правил і дискреційних підходів в управлінні монетизацією економіки повинні ґрунтуватися на встановленні чітких кількісних взаємозв’язків між темпами приросту головних монетарних показників і темпами приросту реального й номінального ВВП та враховувати динаміку інфляційних процесів, що дозволить забезпечити збалансованість темпів приросту грошової бази й стабільність грошово-кредитного ринку та фінансової системи загалом. In the scientific thesis, on the basis of the development of the provisions of the quantitative theory of money, the theoretical and practical aspects of the management of the monetization process of the ukrainian economy in the conditions of financial instability are researched. It has been determined that in recent years, the monetization of the ukrainian economy is characterized by imbalances in the dynamics and structure of the money supply and the low efficiency of the mechanisms of monetary regulation, which is reflected in disproportionate growth of money supply in comparison with GDP dynamics. In this paper, the definition of the concept of “monetization of the economy” has been improved, which is proposed to be considered as a complex economic phenomenon, connected with the constant balancing of demand and money supply in the national economy in order to ensure the stable functioning of the money market, payment systems, as well as the stability of the functioning of the banking sector, which provides an integrated approach to managing monetization of the economy. In the research, the classification of forms and methods of monetization of the economy has been further developed on the basis of certain criteria: real and nominal monetization, monetization of public debt, monetization of population savings, monetization on the basis of foreign exchange, used by market participants to manage the money market and maintain liquidity of banks, which allows to specify the directions of monetization management of the economy. In the research the regulation of the monetization of the economy is described as a combination of relative instruments of the joint influence of the NBU, credit institutions and the government in an attempt to guarantee a stable functioning of the money market based on the efficient usage of methods and tools of the monetary policy and provision of the economy with the certain amount of money which is based on concerted actions of the government and the central bank in the process of the monetary regulation of the economy. The definition of the main functions, tasks, subjects, objects and principles of management of monetization of the economy is improved on the basis of the development of a structural and logical scheme, which is based on the consideration of the role and functions of the regulator of the money market and credit institutions in the process of issuing money and in their distribution by channels. It is proved that the main functions of managing monetization of the economy in the conditions of financial instability is to ensure the stable and efficient functioning of the money market in order to stimulate economic development. Further improvement of the systematization of factors and indicators for assessing the level of monetization, depending on changes in the volume of the monetary base, the level of inflation, volume and dynamics of loans, deposits, real and nominal GDP, which allows to implement an integrated approach to managing the process of monetization in conditions of financial instability and can be used to forecast individual monetary indicators. The expanded system of indicators of monetization includes money multiplier, the speed of money circulation, the rate of accumulation in the economy, the coefficient of resource weight, the level of “financial depth”, the coefficient of mobilization of funds by the banking system, and others. It is determined that the main problems hindering the sustainable level of monetization of the economy are: imperfect monetary policy of the NBU; a significant dependence of the money market on the state of public finances and a steady increase in government borrowing; the dominance of fiscal policy over money and credit; Strengthening the gap between the real and financial sectors of the economy; deformation of financial intermediation mechanisms; deterioration of the financial condition of enterprises and decrease of real incomes of the population; decrease confidence in banks. It is substantiated that the main directions of solving these problems are: strict adherence to the principles of the implementation of monetary policy, harmonization of monetary base and monetary aggregates with GDP growth rates, strengthening of mechanisms for maintaining the stability of the money market, activating the channels of the monetary transmission mechanism, improving the operational design of monetary policy, reducing the level of fiscal dominance. It is determined that the monetization of the economy is irregular and has a cyclical nature due to economic cycles. Based on the definition of criteria, the distinction and characteristics of the monetary regulation cycles, the scientific and methodical approach to managing monetization of the economy is grounded on the basis of the development of pro-cyclical monetary and credit policy, the content of which consists in purposeful changes in the volumes and structure of the monetary base, monetary aggregates, official discount rate, exchange rate, deposit policy of credit institutions and is based on the improvement of the structure of channels of emission of money, improving the efficiency of the channels of transmission mechanism and effective interest rate and monetary policy, combined with balanced fiscal and debt policy of the government on the principles of the dominance of monetary policy over fiscal. The implementation of the proposed approach will help increase the level of money market balance and can offset the negative impact of crisis phenomena on economic development. It is substantiated that the priority measures for activating the channels of the monetary transmission mechanism in managing monetization of the economy under conditions of financial instability should be: strengthening of macroeconomic stability; development of scientifically grounded monetary policy strategy; improvement of the mechanisms of refinancing of banks on the basis of improvement of the operational system of regulation of their liquidity; financial recovery and stability of the banking system; reducing the level of financial dollarization of the economy, improving the mechanisms of functioning of the interbank lending market, as well as improving the communication strategy of the central bank. It is proved that the implementation of the monetary policy tools to manage the monetization of the economy should be based on the application of a certain set of rules and the strict abidance of the operational procedures. The concept of the “monetary policy rule” is described as a set of measures of the monetary policy development and decision-making formalized by the central bank, the realization of which is carried out through systematic, sequential actions and flexible procedures on the bases of using a set of monetary methods and instruments in response to changes in the main macroeconomic indicators for implementing the monetary policy strategy, which, unlike the existing approaches based on the definition of the monetary rule, some mathematical algorithm allows to implement an integrated approach to managing the process of monetization in the financial instability expand instruments and improve the efficiency of monetary policy. The further development of scientific and methodological provisions on the definition of the indirect influence of monetization on economic growth, based on the creation of a central bank certain monetary conditions, the main among which is adequate interest policy, a system of anti-inflationary measures based on the use of the regime of targeting inflation and ensuring the stability of the functioning of the banking system. On the basis of the analysis and taking into account the world experience, it is grounded that in the medium term, further research and the practical use of monetary rules and discretionary approaches in managing monetization of the economy should be based on establishing clear quantitative relationships between the growth rates of the main monetary indicators and the rates of growth of real and nominal GDP and take into account the dynamics of inflationary processes, which will allow to balance the growth rates of the monetary base and the stable the monetary market and the financial system as a whole.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857
Appears in Collections:дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lon_managing_the_process_DIS.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.