Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1863
Title: Фінансово-кредитний механізм активізації лізингової діяльності в Україні
Other Titles: Financial-credit mechanism for activating leasing activity in Ukraine
Authors: Левченко, Олександр Анатолійович
Levchenko, Oleksandr
Keywords: лізинг
лізингові операції
лізингова діяльність
фінансово-кредитний механізм активізації лізингової діяльності
ризики лізингових операцій
ефективність лізингової діяльності
leasing
leasing operations
leasing activity
financial and credit mechanism for leasing activity activation
leasing operations risks
leasing activity efficiency
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Левченко О. А. Фінансово-кредитний механізм активізації лізингової діяльності в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Левченко Олександр Анатолійович. – Київ, 2019. – 242 с.
Abstract: У дисертації проведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення актуального наукового завдання, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних засад, розвитку методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності в Україні. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності дефініцій «лізинг», «лізингові операції», «лізингова діяльність», «фінансово-кредитний механізм активізації лізингової діяльності» та обґрунтовано власне трактування даних понять, які ґрунтуються на врахуванні особливостей лізингу одночасно як договору, підвиду підприємництва, специфічного типу економічних відносин, різновиду оренди та кредиту й інструмента середньострокового інвестиційного фінансування. Виокремлено та доповнено перелік функцій і принципів лізингу, обґрунтовано чотирьохетапність процедури здійснення лізингових операцій. Сформовано парадигму фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності з виокремленням її основних детермінант: мети, змісту, форми, функцій, структури, синергетичних впливів між сферою підприємництва і лізингової діяльності, а також результату. З’ясована основна мета функціонування фінансово-кредитного механізму активізації лізингової ліяльності та окреслені основні завдання, які варто виконати, щоб досягти поставленої мети. Визначено складові фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності та обґрунтовано, що безпосередня дія механізму виявляється у фінансових методах (фінансовому плануванні і прогнозуванні, фінансовому забезпеченні, фінансовому регулюванні та фінансовому контролі). Окреслено проблеми та недоліки у функціонуванні фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності (обмеженість форм лізингу, невідповідність функціонування механізму встановленим принципам, неефективність окремих методів реалізації механізму, недосконалість нормативно-правового забезпечення). Проаналізовано сучасний стан ринку лізингової діяльності в Україні, визначено особливості її розвитку та виявлено чинники, що її гальмують. Проведено оцінку джерел фінансування лізингових операцій та встановлено основні макрорівневі та мікрорівневічинники, які перешкоджають розвитку інструментарію та активізації лізинговоїдіяльності в Україні. Обґрунтовано підходи до оцінювання ефективності лізингових операцій і принципи, на основі яких воно повинно відбуватися. Принципи оцінювання ефективності лізингових операцій доповнено гнучкістю, альтернативністю та адаптивністю. Розвинуто методику оцінювання ефективності лізингових операцій, яка враховує параметри ризиковості, невизначеності та нестабільності функціонування ринків і базується на розрахунку інтегрального показника ризику. Зроблено висновок, що удосконалюючи систему управління ризиками, лізингові компанії зможуть одночасно збільшувати ефективність лізингових операцій. На основі узагальнення зарубіжного досвіду функціонування фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності встановлено пріоритетні джерела фінансування лізингових операцій в Україні: сек’юритизація, структурований інструмент інституційного фінансування лізингових операцій, венчурний капітал. Обгрунтовано заходи стимулювання розвитку фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності, які можна запровадити в Україні як такі, що успішно застосовуються у країнах Східної Європи. Удосконалено систему управління ризиками лізингових операцій, яка грунтується на основі розширеної класифікації ризиків за рахунок уведення нових класифікаційних ознак і видів ризиків. Запропоновано шестиетапний процес управління ризиками лізингових операцій з використанням специфічних методів управління ризиками: визначення мети, з’ясування ризику, якісна та кількісна оцінка ризику, вибір методів зниження ризику, застосування методів, оцінка результатів. Обгрунтовано необхідність створення комплексної системи управління ризиками лізингових операцій, яка має ґрунтуватися на розробці системи методів управління ризиками з урахуванням проведеного аналізу і обліку сильних і слабких сторін уже застосовуваних методів на кожному з етапів оцінки та управління ризиками лізингових операцій. Конкретизовано мету, завдання, функції, принципи, а також етапи реалізації комплексної системи управління ризиками лізингових операцій. Обгрунтовано доцільність формування Фонду фінансування лізингових операцій та проведено оцінку ймовірності дефолту Фонду фінансування лізингових операцій за зростання співвідношення фінансового левериджу і врахування дії низки економічних і фінансових чинників, що дасть змогу спрогнозувати ймовірність настання фінансової нестійкості Фонду фінансування лізингових операцій. Визначено найстійкіші форми фінансування лізингових операцій. Запропоновано напрями та заходи підвищення ефективності функціонування фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності. Встановлено, що для покращення регулювання діяльності лізингодавців з боку регулятора та формування підгрунтя для забезпечення ефективної системи антикризового управління в лізинговій діяльності необхідно, щоб розроблена Нацкомфінпослуг система нормативних вимог щодо ліквідності, платоспроможності, капіталу повинна базуватися на принципах наукового обґрунтування, єдності, неперервності, співставності вихідних даних і результативних показників антикризового управління, доступності висновків і результатів антикризового управління. In the dissertation theoretical generalization and the solution of the actual scientific problem, which is to deepen theoretical and methodological principles, development of methodological approaches and practical recommendations for improving the financial and credit mechanism for leasing activity activation in Ukraine is proposed. The scientific approaches to the essence definition of "leasing", "leasing operations", "leasing activity", "financial and credit mechanism for leasing activity activation" are analyzed, and own interpretation of these concepts based on taking into account the features of leasing simultaneously as a contract, a subtype of entrepreneurship, a specific type of economic relations, a type of lease and a loan, an instrument of medium-term investment financing is substantiated. A list of functions and principles of leasing is drawn up and supplemented, four-step procedure of leasing operations is analyzed. The paradigm of the financial and credit mechanism for leasing activity activation has been formed with the distinction of its main determinants: purpose, content, forms, functions, structure, synergies between the sphere of entrepreneurship and leasing activity, as well as the result. The main objective of functioning of the financial and credit mechanism for leasing activity activation is elucidated and the main tasks to be performed in order to achieve the goal are clarified. The components of the financial and credit mechanism for leasing activity activation are determined and it is substantiated that the direct effect of the mechanism appears in the financial methods (financial planning and forecasting, financial provision, financial regulation and financial control). The problems and disadvantages of the financial and credit mechanism for leasing activity activation functioning are outlined (limitation of leasing forms, inconsistency of mechanism functioning with the established principles, inefficiency of certain methods of the mechanism implementation, normative and legal support imperfection). The current state of the leasing activity market in Ukraine is analyzed, peculiarities of its development are determined and the factors that inhibit it are revealed. An estimation of sources of leasing operations financing are conducted and the main macro and micro factors are defined, which hinder the development of tools and activation of leasing activity in Ukraine. The approaches to assessing the effectiveness of leasing operations and the principles on which it should take place are substantiated. The principles for assessing the effectiveness of leasing operations are supplemented with flexibility, alternativity and adaptability. The method of estimating of leasing operations effectiveness that takes into account the parameters of riskiness, uncertainty and instability of markets functioning is developed and is based on the calculation of the integral risk indicator. It is concluded that by improving the risk management system, leasing companies can simultaneously increase the efficiency of leasing operations. On the basis of the generalization of foreign experience of functioning of the financial and credit mechanism for leasing activity activation, priority sources of leasing operations financing in Ukraine have been established: securitization, structured instrument for institutional financing of leasing operations, venture capital. Measures to stimulate the development of the financial and credit mechanism for leasing activity activation that can be introduced in Ukraine are substantiated as those, which are being successfully applied in Eastern European countries. The risk management system for leasing operations is improved, which is based on an extended classification of risks by introducing new classification features and types of risks. The six-stage process of leasing operations risk management with the use of specific methods of risk management is offered: goal setting, risk assessment, qualitative and quantitative risk assessment, choice of methods for risk reduction, application of methods, results assessment. The necessity of complex system of leasing operations risk management creation is substantiated, which should be based on development of the system of risk management methods taking into account the analysis and record of strengths and weaknesses of already applied methods at each stage of leasing operations evaluation and risk management. The purpose, tasks, functions, principles, as well as the stages of realization of the complex system of leasing operations risk management are specified. The expediency of the Fund for financing leasing operations formation is ubstantiated as well as the estimation of the probability of the Fund for financing leasing operations default at the growth of the financial leverage ratio and taking into account the effect of a number of economic and financial factors, what enables to predict the probability of the Fund for financing leasing operations financial instability. The most stable forms of leasing operations financing are determined. The directions and measures for increasing the efficiency of functioning of the financial and credit mechanism for leasing activity activation are offered. It has been defined that in order to improve the regulation of lessors’ activities by the regulator and to form the basis for an effective system of crisis management in the leasing activity provision, it is necessary that the system of normative requirements for liquidity, solvency, capital developed by the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets is based on the principles of scientific substantiation, unity, continuity, comparability of the output data and effective indicators of crisis management, crisis management conclusions and results availability.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1863
Appears in Collections:дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
levchenko_financial_credit_mechanism_DIS.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.