Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1929
Title: Інформаційне забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі управління конкурентноспроможністю
Other Titles: Information support of business entity in the modern competitiveness management system
Информационное обеспечение субъекта хозяйствования в современной системе управления конкурентоспособностью
Authors: Пеняк, Юлія Сергіївна
Peniak, Yuliia
Пеняк, Юлия Сергеевна
Бєляєва, Людмила Анатоліївна
Bieliaieva, Liudmyla
Беляева, Людмила Анатольевна
Абрамова, Ольга Сергіївна
Abramova, Olha
Абрамова, Ольга Сергеевна
Keywords: інформація
конкурентоспроможність
аналіз
забезпечення
ефективність
управління
конкуренція
information
competitiveness
analysis
provision
efficiency
management
competition
информация
конкурентоспособность
эффективность
конкуренция
управление
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Bibliographic description (Ukraine): Пеняк Ю. С. Інформаційне забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі управління конкурентноспроможністю / Ю. С. Пеняк, Л. А. Бєляєва, О. С. Абрамова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Т. 2, № 29. – С. 197-203. DOI: 10.18371/fcaptp.v2i29.172303
Abstract: Функціонування підприємств ускладняється постійними змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його діяльності. Інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі, обробці та збереженні інформації, потрібної для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень, обумовило виникнення системи інформаційного менеджменту. Показано класифікацію економічної інформації і наведено динаміку показників рейтингів України за світовими індексами конкурентоспроможності за 2010—2018 роки: глобальної конкурентоспроможності, сприйняття корупції, легкості ведення бізнесу, інвестиційної привабливості, економічної свободи. Виокремлено сучасні напрями використання інформаційного забезпечення та їхній вплив на управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання. Розглянуто шляхи підвищення конкурентоспроможності в умовах нестабільності економіки та кримінальної конкуренції, яка є серйозним дестабілізуючим фактором і перешкодою для досягнення й збереження тенденцій до стабілізації економіки. У подальших дослідженнях назріла необхідність розроблення системи чинних показників для відстеження, аналізу і прогнозування тенденцій розвитку різних форм кримінальної конкуренції та ступеня їхнього впливу на економіку України. Запропоновано модель формування конкурентних переваг і шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та вплив наявної інформації для підвищення ефективності господарювання. Для вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності виділено фактори для досягнення позитивного економічного ефекту. В умовах стрімкого зростання і використання інформаційних технологій захист управлінської інформації на всіх її етапах є основним питанням економічної безпеки підприємств. Визначено необхідність використання, аналізу та захисту внутрішньої і зовнішньої інформації для ухвалення ефективних управлінських рішень. Business operations are becoming complicated by constant changes both in the external and internal environment of their activities. The emergence of an information management system was led by the need for information support of the management process, which consists of the collection, processing and preservation of the information that necessary for the adoption of reasonable management decisions. It is shown the classification of economic information and the dynamics of Ukraine’s ratings for worldwide competitiveness indices for 2010—2018 is presented: global competitiveness, corruption perception, ease of doing business, investment attractiveness, economic freedom. The article outlines the modern directions of information support usage and its influence on the management of the competitiveness of business entities. There were considered ways of increasing competitiveness in the conditions of economic instability and criminal competition, which is a serious destabilizing factor and an obstacle to achieving and preserving the tendencies of economic stabilization. Further research requires the indicators system development for tracking, analyzing and forecasting trends in the development of various forms of criminal competition and the degree of their impact on the Ukrainian economy. The model of the formation of competitive advantages and ways of increasing the competitiveness of economic entities and the impact of existing information for improving the efficiency of management were proposed. In order to improve the information support system of competitiveness, the factors are selected for achieving a positive economic effect. In the conditions of rapid growth and use of information technologies, protection of management information at all its stages is a key issue for the economic security of enterprises. The necessity of using, analyzing and protecting internal and external information is determined for the purpose of making effective management decisions. Информационное обеспечение процесса управления субъекта хозяйствования, которое заключается в сборе, обработке и сохранении информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений, обусловило возникновение системы информационного менеджмента. Представлена динамика показателей рейтингов Украины за мировыми индексами конкурентоспособности за 2010-2018 годы. Выделены пути повышения конкурентоспособности в условиях нестабильности экономики и криминальной конкуренции. Предложены модель формирования конкурентных преимуществ и пути повышения конкурентоспособности субъектов, влияние существующей информации для повышения эффективности хозяйственной деятельности. С целью совершенствования системы информационного обеспечения конкурентоспособности выделены факторы, обеспечивающие положительный финансовый результат. Определена необходимость использования, анализа и защиты внутренней и внешней информации с целью принятия эффективных управленческих решений.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1929
ISSN: 2306-4994
2310-8770
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peniak Information support.pdf269.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.