Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1984
Title: Фінансове забезпечення інноваційного процесу в АПК України
Other Titles: Financial support of the innovation process in the AIC of Ukraine
Authors: Думанська, Ілона Юріївна
Dumanska, Ilona
Keywords: інновація
інноваційний процес
фінансування
фінансове забезпечення
банки
небанківські фінансові установи
державна фінансова підтримка
венчурний капітал
агроформування
комерціалізація
АПК України
innovation
innovation process
financing
financial support
banks
nonbank financial institutions
state financial support
venture capital
agro-formation
commercialization
AIC of Ukraine
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Думанська І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційного процесу в АПК України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Думанська Ілона Юріївна. – Київ, 2019. – 502 с.
Abstract: У дисертаційній роботі здійснене теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми – розроблення теоретико- методологічних засад, розвиток науково-методичних підходів та обгрунтування практичних рекомендацій з побудови системи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК України. Досліджено фінансові аспекти інноваційного процесу в АПК та специфіку його фінансування, а також теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК. Ідентифіковано об’єкти фінансування інноваційного процесу в сфері АПК за типами інновацій: біологічні, технічні, технологічні, хімічні, економічні, соціальні, маркетингові та інновації в менеджменті. Обґрунтовано особливості інноваційного процесу в АПК з огляду на специфічність застосування базових положень теорії інновацій та фінансів, трансакційних витрат, інституціоналізму, стратегічного та інноваційного менеджменту, економічних циклів, синергізму, багатофакторного аналізу, інформаційної асиметрії, інтелектуальної технології та систем та доведено стійкість його взаємозв’язків з галузевою специфікою. Запропонновано визначенння поняття «фінансове забезпенчення інновацнійного процесу в АПК» як системи фінансових відносин щодо залученння, розміщенння та викориснтання фінансонвих ресурсінв на кожному з етапів інновацнійного процесу в АПК та підбір належнинх джерел та форм для його фінансунвання. У дисертаційній роботі доведено, що базовим постулатом, на якому доцільно формувати концептуальні засади фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК, є доступність до фінансонвих ресурсів його учасників залежно від організаційно-правових форм, розмірів та вже наявних коштів, що виступають гарантіями повернення наданих фінансових ресурсів. Методологія дослідження фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК передбачає застосування інституційного, біхевіористського та синергетичного підходів. Системний підхід дає змогу сформувати засади побудови системи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК як складної (з ознаками відкритості та нелінійності) та дисипативної (з можливостями побудови нових типів структур) системи фінансування відкритого типу, стійкість і цілісність якої забезпечується сукупністю внутрішніх та зовнішніх зв’язків. Запропоновано для використання методикну досліджень на базі форсайт- аналізу в ході прогнознного плануванння та сценарнного прогнознування результатів фінансонвого забезпенчення інновацнійного процесу в АПК, що уможливлює забезпенчення таких якісних параметнрів, як стійкіснть, прозорінсть та ефективнність фінансунвання інновацнійного процесу з метою відновлення довіри до фінансунвання АПК, розширення механізнмів захисту прав споживанчів фінансонвих послуг та інвестонрів інновацнійного процесу в АПК, впроваднження дієвої системи внутрішннього контролню у фінансонвих організнаціях та підвищення прозорості їх діяльнонсті. Доведено, що фінансування інновацій в АПК слід розглядати не лише з точки зору розробки системи і пошуку джерел фінансування технологічних новацій, інноваційних продуктів і послуг у галузях комплексу, комерційних нововведень, визначення принципів інвестування акумульованих фінансових ресурсів, організації контролю за їх ефективним витрачанням і поверненням, оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів в АПК, а й як інноваційні форми фінансування і механізми руху фінансових потоків, інноваційні підходи до фінансування дослідження ринку/маркетингу інновацій АПК, форм і механізмів інноваційного розвитку, трансферу інноваційних технологій, вирахування собівартості, управління витратами розробників і структур, що займаються впровадженням інновацій. Визначено, що фінансове забезпечення інноваційного процесу в АПК формується на мікро-, мезо- (галузь/регіон) і макрорівнях. Доцільно виокремлювати державне фінансування і самофінансування (з пошуком оптимального співвідношення між ними); пряме фінансування, що стимулює пропозицію наукових і дослідно-конструкторських розробок, послуг суб’єктів інноваційної інфраструктури, і непряме фінансування, що формує попит на такі розробки і послуги, а також фінансування структур, що розробляють інновації, та фінансування структур, що їх реалізують; фінансування інновацій виробників сільськогосподарської продукції, переробних підприємств і підприємств харчової промисловості; односуб’єктне і багатосуб’єктне фінансування інноваційного процесу в АПК. Встановлено, що венчурне фінансування для АПК України є перспективним напрямом фінансового забезпечення активізації інноваційного процесу на найкритичніших етапах його освоєння і комерціалізації. В Україні вихід на венчурнного інвестонра здійснюнється здебільншого через механізнми стартапну, що уможливнлює технолонгічне оновленння та інновацнійний розвитонк не лише АПК, а країни загалом. Для залученння коштів до стартапнів викориснтовуються краудфанндингові платфорнми, що через низький рівень довіри населенння до фінансонвої системи не розгляднаються як ключове джерело залученння коштів для реалізанції проектінв. Головними ж інвестонрами стартапнів сьогоднні виступанють бізнес- ангели, бізнес-акселератори та венчурнні фонди. Виявлено, що в АПК функціонують різноманітні інтеграційні формування, які поєднують наукову і виробничу, збутову, маркетингову, торговельну, освітню діяльність. Серед них, зокрема: наукогради/наукові парки/наукові центри; агропарки/агротехнопарки; агротехнополіси; агротехноінкубатори; агроінноваційні фонди; агрохолдинги; агрокластери. Технологічні платформи як інструмент інноваційного розвитку мають об’єднувати науку, бізнес і державу, а також фінансові структури (банки, інвестиційні фонди), венчурні компанії і сертифікаційні організації. З метою забезпенчення постійнного нарощенння прибуткнів продуценнти інновацній в АПК їх не лише продукунють, а й комерціналізують. Встановлено, що фінансове забезпечення інновацнійного процесу вітчизняного агропромислового виробництва здійснюнється здебільшого за рахунок власних фінансонвих ресурсінв. Найбільнша частка витрат, спрямовнаних на інновацнійний розвитонк агрострнуктур, припаданє на придбанння машин, обладнанння та програмнного забезпенчення. Визначено, що чинна фінансова підтримка АПК спрямована переважно на забезпечення виробництва продукції, а фінансування інноваційного процесу здійснюється за залишковим принципом. За результатами моделювання факторів впливу державної фінансової підтримки на результативність фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК та визначення кореляційних зв’язків у побудованій моделі доведено, що вона ефективнно впливатниме на інноваційний розвитонк АПК України за умови дотриманння певних критерінїв: повний обсяг її фінансунвання (≥ 5% видатконвої частини держбюджету); прозорість розподілу; переважна підтримка дрібних продуценнтів інновацній. З огляду на дефіцитність власних обігових коштів у аграріїв та існуючу потребу виробництва на інноваційній основі обґрунтовано об’єктивнність викориснтання кредитнних відносинн в ході фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК України. Проведенння анкетувнання фінансових установ щодо доцільності та можливості участі у фінансонвому забезпенченні інновацнійного процесу в АПК засвідчило їх готовність його фінансувати, проте інноваційний ризик не сприяє розширенню їх участі у фінансонвому забезпенченні інновацнійного процесу. З метою сприяння оптимізації методів регулятнорного впливу держави на інновацнійний процес в АПК шляхом підтримнки та стимулюнвання інвестонрів інновацній через механізнм державнно-приватного партнернства розроблено науковон- методичні підходи до визначенння пріоритнетів державнної фінансонвої підтримнки інновацнійного процесу в АПК України. Обґрунтовано науковон-методичні засади фінансонвого забезпечення інноваційного процесу в АПК України з урахуванням зарубіжного досвіду в сфері кредитування, інвестиційної політики, залучення альтернативних джерел фінансування та страхування ризиків фінансування інноваційного процесу в АПК. Розроблнено модель підсистнеми ризик-менеджменту фінансонвого забезпенчення інновацнійного процесу в АПК та обгрунтовано шляхи мінімізації його ризиків через механізм страхувнання. Розширено класифінкацію інновацнійних ризиків у його фінансонвому забезпенченні за рахунок таких: «ризик випадконвого викориснтання об’єктів інтелекнтуальної власноснті, що належитнь третім особам»; «ризик втрати актуальнності», «ризик достовінрності вхідної інформанції», що сприятинме належнонму обґрунтнуванню рішень щодо страхувнання об’єктів фінанcування інновацнійних проектінв в АПК та уникненнню додаткових витрат власниками інновацій. Страхування зазначених ризиків має включати такі страхові поліси, як поліс захисту та компенснації першої сторони,н, , поліс страхувнання витрат на усуненння порушенння права інтелекнтуальної власноснті, поліс страхувнання витрат із захисту прав на інтелектуальну власніснть. З метою підвищенння ефективності впровадження інновацнійного процесу в АПК розроблено до впровадження комплексну систему його фінансового забезпечення. Сформовані та запропоновані концептнуальні підходи до розробкни системи фінансонвого забезпенчення інновацнійного процесу в АПК України реалізуються шляхом аналізу та прогнознування стану фінансонвого забезпенчення інновацнійного процесу в АПК завдяки проекцінї сценарінїв (оптимістичного, реалістничного і песиміснтичного) його результнатів. The thesis generalizes the theoretical generalization and proposes a new solution to an important scientific problem - the development of theoretical and methodological foundations, the development of scientific and methodological approaches and the substantiation of practical recommendations for building a system of financial support for the innovation process in the AIC of Ukraine. The financial aspects of the innovation process in the AIC are investigated and the specifics of its financing, as well as theoretical approaches to determining the financial support of the innovation process in the AIC. Objects of financing of the innovative process in the field of AIC are identified by types of innovations: biological, technical, technological, chemical, economic, social, marketing and innovations in management. The peculiarities of the innovation process in the AIC are grounded in view of the specificity of the application of the basic provisions of the theory of innovation and finance, transaction costs, institutionalism, strategic and innovation management, economic cycles, synergism, multifactor analysis, information asymmetry, intellectual technology and intellectual systems with industry specificity. It is proposed to define the concept of «financial support of the innovative process in AIC» as a system of financial relations for attracting, placing and using financial resources at each stage of the innovation process in agribusiness and selecting the appropriate sources and forms for its financing. In the dissertation it is proved that the basic postulate on which it is expedient to formulate conceptual bases of financial support of the innovation process in AIC is availability of financial resources of its participants depending on the organizational and legal forms, sizes and already available means, which are guarantees of return of the provided financial resources. The methodology for researching the financial support of the innovation process in agribusiness involves the application of institutional, behavioral and synergistic approaches. The systematic approach allows to form the basis of construction of the system of financial support of the innovation process in agribusiness as complex (with signs of openness and nonlinearity) and dissipative (with possibilities of construction of new types of structures) system of financing of the open type, stability and integrity of which is ensured by a set of internal and external relations. . It is proposed to use methodological research based on foresight analysis in the course of forecasting planning and scenario forecasting of the results of financial impairment of the innovation process in AIC, which makes it possible to provide such qualitative parameters as sustainability, transparency and efficiency of financing of the innovation process in order to restore confidence. mechanisms for protecting the rights of consumers of financial services and investors of the innovation process in AIC, implementation of an effective system of internal control over financial institutions and increasing their transparency. It is proved that the financing of innovations in AIC should be considered not only from the point of view of system development and search of sources of financing of technological innovations, innovative products and services in the industries of the complex, commercial innovations, determination of principles of investing of accumulated financial resources, organization of control over their effective spending and return, of evaluating the effectiveness of innovation-investment projects in AIC, but also as innovative forms of financing and mechanisms of movement of financial flows, innovative approaches to financing experience market research / marketing of agribusiness innovations, forms and mechanisms of innovation development, transfer of innovative technologies, cost calculation, cost management of developers and structures involved in innovation implementation. It is determined that the financial support of the innovation process in AIC is formed at micro-, meso- (industry / region) and macro-levels. It is advisable to distinguish between state funding and self-financing (with the search for the optimal balance between them); direct financing that stimulates the supply of R&D, innovation infrastructure services, and indirect financing, which generates demand for such development and services, as well as the financing of innovation structures and the financing of structures implementing them; financing of innovations of agricultural producers, processing enterprises and food industry enterprises; single-entity and multi-entity financing of the agro-innovation process. It is established that venture financing for the AIC of Ukraine is a promising area of financial support for the activation of the innovation process at the most critical stages of its development and commercialization. In Ukraine, venture capital investor access is mainly through startup mechanisms, which make it possible for technological upgrades and innovative development not only of AIC, but of the country as a whole. Fundraising platforms are used to attract funds to start-ups, which are not considered as a key source of fundraising for projects because of the low level of public trust in the financial system. Business angels, business accelerators and venture capital firms are the main startup investors today. It is revealed that in the AIC there are various integrative formations that combine scientific and industrial, marketing, marketing, trade, educational activities. Among them are: science cities / science parks / science centers; agro / agro-parks; agricultural policies; agricultural incubators; agro-innovation funds; agricultural holdings; agricultural clusters. Technology platforms, as a tool for innovation development, should integrate science, business and government, as well as financial entities (banks, investment funds), venture capital firms, and certification organizations. In order to ensure a steady increase in profits, innovators in AIC not only produce them, but also commercialize them. It is established that the financial support for the innovative process of domestic agro-industrial production is carried out mainly at the expense of its own financial resources. The largest share of the cost of innovative development of agro-structures is the purchase of machinery, equipment and software. It is determined that the current financial support of the AIC is aimed mainly at ensuring the production of products, and the financing of the innovation process is carried out on a residual principle. According to the results of modeling the factors of the impact of state financial support on the effectiveness of financial support of the innovation process in AIC and defining correlation relationships in the constructed model, it is proved that it will effectively influence the innovative development of AIC of Ukraine, subject to certain criteria: full amount of its financing (≥ 5% expenditure part of the state budget); transparency of distribution; overwhelming support for small producers of innovation. Taking into account the scarcity of own working capital from farmers and the existing need for innovative production, the objective of using credit relations in the course of financial support of the innovation process in the AIC of Ukraine is substantiated. Conducting a survey of financial institutions on the feasibility and ability to participate in the financial support of the innovation process in agribusiness has confirmed their willingness to fund it, but the innovation risk does not contribute to expanding their participation in the financial support of the innovation process. In order to facilitate the optimization of the methods of regulatory influence of the state on the innovation process in the AIC by supporting and stimulating investors of innovation through the mechanism of public-private partnership, scientific and methodological approaches to determining the priorities of the state financial support of the innovation process in the AIC of Ukraine have been developed. The scientific and methodological principles of financial support of the innovation process in the AIC of Ukraine are substantiated, taking into account foreign experience in the sphere of crediting, investment policy, attraction of alternative sources of financing and insurance of risks of financing the innovation process in the AIC The model of risk management subsystem of financial support of the innovation process in AIC is developed and the ways of minimizing its risks through the insurance mechanism are grounded. The classification of innovative risks in its financial provision has been expanded at the expense of the following: «risk of accidental use of intellectual property belonging to third parties»; «risk of loss of relevance», «risk of reliability of incoming information», which will help to properly justify decisions on insurance of objects of financing of innovative projects in AIC and to avoid additional costs by the owners of innovations. The insurance of these risks should include such insurance policies as a first-party protection and compensation policy, an insurance policy on the costs of eliminating intellectual property rights infringement, and an insurance policy on the costs of protecting intellectual property rights. In order to increase the efficiency of implementation of the innovation process in the AIC, a comprehensive system of its financial support was developed before the implementation. The conceptual approaches to the development of the system of financial support for the innovation process in the AIC of Ukraine are formed and proposed through the analysis and forecasting of the state of financial support of the innovation process in the AIC due to the projection of scenarios (optimistic, realistic and pessimistic) of its results.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1984
Appears in Collections:дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dumanska_financial_support_DIS.pdf5.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.