Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/532
Title: Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій в Україні
Other Titles: Accounting and analytical providing of interbank credit operations in Ukraine
Authors: Сулима, Мар’яна Олександрівна
Sulima, Mariana
Keywords: міжбанківські кредитні операції
міжбанківський кредитний ринок
відсотки
ризик
резерв
бухгалтерський облік
аналіз
оцінка
організація
методика
ефективність
interbank lending operations
interbank credit market
percentages
risk
reserve
accounting
analysis
rating
organization
method
efficiency
Issue Date: 2012
Bibliographic description (Ukraine): Сулима М. О. Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій в Україні : дис. ... кандидата економічних наук : 08.00.09 / Сулима Мар’яна Олександрівна. – К., 2012. – 244 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і організаційно-методичних підходів до формування обліково-аналітичного забезпечення міжбанківських кредитних операцій. Уточнено економічний зміст міжбанківських кредитних операцій, доповнено їхню класифікацію. Обґрунтовано доцільність внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України відповідно до уточненої методики їх обліку. Запропоновано вдосконалити обліковий процес міжбанківського кредитування в іноземній валюті через формування обліково-технологічної карти, що використовується з метою контролю і дотримання послідовності та ефек¬тивності здійснення міжбанківських кредитних операцій. В основу обліково-технологічної карти покладено ідею врахування «очікуваних збитків». Досліджено чинну методику бухгалтерського обліку кредитних операцій Національного банку України і надано рекомендації щодо її вдосконалення. Виявлено проблему невідповідності вітчизняної нормативної бази і МСФЗ щодо відображення в обліку формування резервів за міжбанківськими кредитами і запропоновано шляхи її вирішення. Удосконалено організацію та методику аналізу міжбанківських кредитних операцій. Представлено комплекс економічних показників та алгоритм їх обчислення для здійснення факторного аналізу міжбанківських кредитних операцій. Для забезпечення комплексності аналізу обґрунтовано необхідність деталізації приміток звітності банку в розрізі статей. Процедура оцінювання ефективності міжбанківських кредитних операцій передбачає застосування диференційованого підходу та відбувається в рамках «доцільність – ризиковість – прибутковість». The dissertation is focused on research of theoretical and methodical aspects of interbank credit operations, accounting and analytical providing. Economical content of interbank credit operations was defined and classification was complemented. The necessity of amendments to the accounts card of Ukrainian banks according to the specified method of accounting was substantiated. It was suggested to improve maintenance of accounting and technological maps of interbank credit operations in foreign currency realization and implementation with the purpose of control and determination of sequence and efficiency of realization of interbank credit operations. In basis of accounting and technological maps were laid fixed models of the «expected losses». Investigational operating accounting method of credit operations of the National bank of Ukraine and recommendations are given in relation to its improvement. The problem was defined in disparity of national normative base and IFRS in relation to a reflection in the account of forming of interbank credits backlogs. Ways of its decision were offered. Organization and method of analysis of interbank lending operations was improved. The complex of economic indicators and their calculation algorithm for factor analysis of interbank lending operations were presented. To ensure the complexity analysis of the necessity of detailed reporting notes of bank in terms of articles. The procedure for evaluating the effectiveness of inter-bank lending operations involves the use of differentiation mode and is in the "expediency - riskiness - profitability.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/532
Appears in Collections:дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sulima_Accounting and analytical.pdf2.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.