Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/552
Title: Поляризація моделей економічної поведінки та ціннісних установок в сучасній економіці України
Other Titles: Поляризация моделей экономического поведения и ценностных установок в современной экономике Украины
Polarization of models of economic behavior and value systems in the modern Ukrainian economy
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Архиереев, Сергей Игоревич
Arkhiiereiev, Serhii
Шипілова, Марія Вікторівна
Шипилова, Мария Викторовна
Shypilova, Mariia
Keywords: соціальний капітал
волонтерський рух
асоціальний капітал
рентоорієнтована поведінка
інформаційно-мережева система
громадянське суспільство
социальный капитал
волонтерское движение
асоциальный каптал
рентоориентированное поведение
информационно-сетевая система
гражданское общество
social capital
volunteer movement
social capital
rent-oriented behavior
information network system
civil society
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Архієреєв С. І. Поляризація моделей економічної поведінки та ціннісних установок в сучасній економіці України / С. І. Архієреєв, М. В. Шипілова // Социальная экономика. - 2016. - № 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_1_3.
Abstract: Стаття досліджує сутність та основні прояви двох протилежних типів поведінки економічних суб’єктів: рентоорієнтованої поведінки та поведінки, обумовленої наявністю соціального капіталу. Проаналізовано передумови та наслідки реалізації кожного з типів поведінки (в тому числі в специфічних умовах системної кризи), а також надано рекомендації щодо корегування поведінки економічних агентів з метою підвищення суспільного добробуту. Статья исследует сущность и основные проявления двух противоположных типов поведения экономических субъектов: рентоориентированного поведения и поведения, обусловленного наличием социального капитала. Проанализированы предпосылки и последствия реализации каждого из типов поведения (в том числе в специфических условиях системного кризиса), а также даны рекомендации по корректировке поведения экономических агентов с целью повышения общественного благосостояния. The article investigates the essence and basic manifestations of two opposite types of behavior of economic entities: rent-oriented behavior and behavior due to the availability of social capital. The preconditions and consequences of implementing each type of behavior (including in the specific conditions of the systemic crisis) are analyzed, as well as recommendations for adjusting the behavior of economic agents in order to increase social welfare.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/552
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arkhiiereiev_polarization_of.pdf412.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.