Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/607
Title: Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області
Other Titles: Особенности гендерной профессиональной сегрегации женщин на рынке труда Харьковской области
Features of gender professional segregation of women in the labor market of Kharkiv region
Authors: Шипілова, Марія Вікторівна
Шипилова, Мария Викторовна
Shypilova, Mariia
Шавлак, Марина Андріївна
Шавлак, Марина Андреевна
Shavlak, Maryna
Keywords: зайнятість
економічна активність населення
професійна гендерна сегрегація
нерівність
соціальний статус
диференціація заробітньої плати
занятость
экономическая активность населения
профессиональная гендерная сегрегация
неравенство
социальный статус
дифференциация зароботной платы
employment
economic activity of population
gender professional segregation
social status
differentiation of wages
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Шипілова М. В. Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області / М. В. Шипілова, М. А. Шавлак // Вісник Університету банківської справи. - 2015. - № 2. - С. 223–229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2015_2_39.
Abstract: Розроблення ефективної політики зайнятості регіону неможливе без ґрунтовного аналізу гендер- ної нерівності чоловіків і жінок на ринку праці Харківської області, обмеженості професійних можливостей жінок у порівнянні з чоловіками. Здійснено аналіз проблеми гендерної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області, вивільнення і працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю, проведено оцінку розмірів заробітної плати чоловіків і жінок за видами економічної діяльності та відповідно до неї розроблено низку заходів для подолання проявів гендерної професійної сегрегації на ринку праці регіону. Разработка эффективной политики занятости региона невозможна без анализа гендерного неравенства мужчин и женщин на рынке труда Харьковской области, ограниченности профессиональных возможностей женщин по сравнению с мужчинами. Осуществлен анализ проблемы гендерной сегрегации женщин на рынке труда Харьковской области, высвобождения и трудоустройства незанятых трудовой деятельностью граждан по полу, проведена оценка размеров заработной платы мужчин и женщин по видам экономической деятельности и в соответствии с ней разработан ряд мер по преодолению проявлений гендерной профессиональной сегрегации на рынке труда региона. Development of efficient employmentpolicy in the region is impossible without analysis of gender inequality of men and women in Kharkiv region labor market and restriction of professional capabilities of women comparing to men. The article analyses problems of gender segregation of women in the labor market of Kharkiv region, deliverance and employment of unemployed by gender and assesses sizes of wages of men and women by types of economic activity. Also the authors suggest a number of measures for overcoming manifestations of gender professional segregation on the labor market of the region
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/607
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shypilova_features_of.pdf669.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.