Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/749
Title: Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку
Other Titles: Background and factors of financial security of stock market
Authors: Барановський, Олександр Іванович
Baranovskyi, Oleksandr
Keywords: фондовий ринок
фінансові ринки
економічна безпека фондового ринку
фінансова безпека фондового ринку
механізм захисту фондового ринку
fi nancial markets
stock market
fi nancial markets, stock market
fi nancial security of stock market
mechanism of protection of stock market
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Барановський О. І. Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2016. - № 1. - С. 20-38.
Abstract: У статті досліджено природу фондового ринку, визначено співвідношення понять “фондовий ринок” і “ринок цінних паперів”. З’ясовано місце й роль фондового ринку в забезпеченні життєдіяльності держави, інтеграції національної економіки у світогосподарський простір. Підкреслено безпосередній зв’язок безпеки фондового ринку з безпекою грошового обігу, бюджетною, борговою, валютною, інвестиційною та інфляційною безпекою держави, а також із фінансовою безпекою численних юридичних і фізичних осіб. Зроблено акцент на необхідності наявності в системі функціонування фондового ринку механізму захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, негативного впливу деструктивних чинників на процеси емісії, запозичення й повернення коштів, отримання дивідендів і процентних доходів, який уможливить збереження та ефективне застосування фінансового, матеріального, інформаційного й кадрового потенціалів цього ринку. Зазначено, що у фаховій літературі переважають підходи до тлумачення економічної безпеки фондового ринку загалом, тоді як проблематиці фінансової безпеки фондового ринку зокрема, що є найважливішою складовою його економічної безпеки, не приділено належної уваги. Розглянуто підходи, котрі застосовуються до визначення сутності економічної безпеки фондового ринку як стану всіх його сегментів, інститутів і учасників; фондового ринку загалом у системі фінансових ринків; системи його регулювання. Обґрунтовано значущість забезпечення фінансової безпеки фондового ринку, розкрито особливості тлумачення, її сутність і різновиди. Наведено авторське визначення фінансової безпеки фондового ринку. Наголошено на необхідності виокремлення фінансової безпеки касового (на якому укладання угоди націлене на її негайне виконання) та строкового (похідних інструментів) ринків; ринку державних цінних паперів і ринку корпоративних цінних паперів; ринку національних, регіональних та іноземних емітентів, а також решти його сегментів: ринків акцій, облігацій, векселів, казначейських зобов’язань, ощадних сертифікатів тощо, біржового й позабіржового (первинного та вторинного) ринків; емітентів, андеррайтерів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торговців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів цінних паперів. З’ясовано чинники фінансової безпеки фондового ринку. Nature of stock market is investigated; correlation between concept “stock market” and “securities market” is defi ned. Role of the stock market in state functioning, integration of national economy to world economy is reviewed. Direct correlation of stock market security with security of cashfl ow, budget, debt, currency, investment an infl ation security of the state and fi nancial security of legal entities and individuals is pointed out. Necessity of mechanism of protection from external and internal threats, impact of negative factors on emission process, borrowings, dividends and interest is highlighted. Th is will allow to secure and eff ectively use fi nancial, material, informational and human potential of the market. It was identifi ed that ways of defi ning of economic security of the stock market prevail in economic literature. At the same time problems of fi nancial security of the market as a core part of its economic security are omitted. Existing ways of defi ning substance of the economic security of the stock market as a condition, including its segments, institutes and participants; stock market in system of fi nancial markets; systems of its regulation are described. Importance of ensuring of fi nancial security of stock market is justifi ed, peculiarities of treatment of fi nancial security of stock market are identifi ed, its substance and types are defi ned. Author’s defi nition of the fi nancial security of stock market is presented. Necessity of the separation of the fi nancial security of cash market (where agreement conclusion is aimed at its prompt realization) and futures market (derivatives market); state securities and corporate securities market; market of national, regional and foreign emitents and other its segments: shares, bonds, promissory notes, treasury stocks, saving shares, etc., exchange and off -exchange (primary and secondary) markets; emitents, undewriters, owners, buyers, organizators of trade, traders, institutes of joint investment, intermediaries (brokers), consultants, registrators, custodians, depositees securities. Factors which infl uence the level of fi nancial security of the stock market are defi ned.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/749
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baranovskyi_background_and_factors.pdf216.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.