Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/999
Title: Совершенствование аудита финансовой отчетности акционерных обществ
Other Titles: Удосконалення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств
Authors: Костырко, Руслан Александрович
Костирко, Руслан Олександрович
Kostyrko, Ruslan
Keywords: аудит
акціонерне товариство
Міжнародні стандарти аудиту
нормативно-правове забезпечення аудиту
аудиторський ризик
зацікавлені особи
економічний аналіз
фінансовий аналіз
оцінка
фінансовий стан
рентабельність
audit
joint-stock company
International Standards on Auditing
regulatory legal framework of the audit
audit risk
stakeholder
economical analysis
financial analysis
evaluation
rating
financial position
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля
Bibliographic description (Ukraine): Костырко Р. А. Совершенствование аудита финансовой отчетности акционерных обществ : монография / Костырко Руслан Александрович ; М-во образов. и науки Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Луганск : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2003. - 260 с. : табл., іл.
Abstract: У монографії в контексті узагальнюючих закономірностей трансформаційних перетворень та особливостей становлення і тенденцій розвитку аудиторської діяльності в Україні подаються результати системно-структурного дослідження напрямів удосконалення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств на підставі комплексного підходу з урахуванням Національних та Міжнародних нормативів (стандартів) аудиту та сучасної теорії і практики. Розглянуто питання формування організаційно-методичного механізму аудиту фінансової звітності: представлено структурну характеристику, критерії та складові аудиту і опрацьовано модель аудиту фінансової звітності, яка більш чітко визначає сегменти, послідовність перевірки оборотів і залишків за кожною статтею фінансової звітності і рахунками господарчих операцій в їх взаємозв’язку з аудиторськими процедурами та якісними ознаками фінансової звітності. Обґрунтовано рекомендації до удосконалення процесу планування на основі побудови структурно-логічних схем та розробки уніфікованого плану та програми аудиту. Визначено методичні основи формування критеріїв ефективності системи внутрішнього контролю та рівня суттєвості стосовно показників звітності та сформовано алгоритм оцінки ризиків на усіх етапах аудиту. В рамках реалізації стратегічного напряму аудиту фінансової звітності визначено підходи до оцінки поточного фінансового стану та вибору альтернатив перспективного розвитку аудийованого суб’єкта господарювання. Призначено для аудиторів та співробітників аудиторських фірм, внутрішніх аудиторів, фахівців в галузі фінансового обліку, аналізу та контролю, а також науковців, викладачів і студентів економічних вузів і спеціальностей. The monograph presents the results of the systematic and structural study of improving the audit of financial statements of joint stock companies based on a comprehensive approach, taking into account National and International Standards (Standards) of Audit and Modern Theory and Practice. The research was conducted in the context of generalizing patterns of transformational transformations and peculiarities of formation and trends of the audit activity in Ukraine. The question of forming an organizational and methodical mechanism for auditing financial statements is as follows: the structural characteristics, criteria and components of the audit are presented and the model of audit of financial statements that more clearly defines the segments, the sequence of checking turnover and balances for each item of financial statements and accounts of economic transactions in their interrelation is worked out. With regard to audit procedures and qualitative features of financial reporting. The monograph substantiates the recommendations for improving the planning process on the basis of constructing structural and logical schemes and developing a unified plan and audit program. The monograph defines the methodological foundations for establishing the criteria for the effectiveness of the internal control system and the level of materiality in relation to the reporting indicators and generates an algorithm for risk assessment at all stages of the audit. The monograph outlines approaches to assessing the current financial situation and the choice of alternatives for the long-term development of the audited entity in the framework of implementing the strategic direction of audit of financial statements. The monograph is intended for auditors and employees of audit firms, internal auditors, specialists in the field of financial accounting, analysis and control, as well as academics, teachers and students of economic universities and specialties.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/999
ISBN: 966-590-405-1
Appears in Collections:монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostyrko_Sovershenstvovanie_audita.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.